HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 بیانۀ جلاتماب حامد کرزی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان درجلسۀ اعضای مجمع عمومی عمومی ملل متحد در مورد "فرهنگ صلح"ـ

نیویورک، آیالات متحدۀ امریکا

نوامبر 12_ 2008 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

جناب رئیس، ـ

جنالتماب بان کی مون سرمنشی ملل متحد، ـ

علیحضرت، شاه عبدالله بن عبدالعزیز السعودی، ـ

جلالتمابان، ـ

خانم ها و آقایان، ـ

اجازه دهید تا از رئیس مجمع عمومی ملل متحد برای برگذاری جلسۀ عالی "فرهنگ صلح" که یکی از موضوعات مقتضی عصر ماست تشکر کنم. همچنین، میخواهم از خادم الحرمین الشرفین، علیضرت پادشاه عربستان سعودی بخاطر تعهد شان به گفتگوی ادیان و راه اندازی این جلسه تشکر کنم. در عصر حاضر هیچ چیزی مهمتر از رهایی بشر از شر افراط گرایی، بیگانه ستیزی و نفرت نیست و اینکار فقط و فقط از طریق گفتگو و همکاری ممکن خواهد شد. ـ

خانم ها و آقایان، ـ

امروز ما اینجا گرد هم آمده ایم تا نشان دهیم که همۀ ادیان جهان خواست باطنی انسان برای صلح و خود شناسی را منعکس ساخته وآنرامیپرورانند. با وجود تفاوت میان ادیان، مردم در طول تاریخ بشر در صلح و باهمی با یکدیگر زیسته اند. و اگر در مقطع یی از زمان نزاع یا کشمکشی بوجود آمده دلیل آن دین نبوده بلکه نتیجۀ پیشبرد اهداف سیاسی پیروان ادیان مختلف و یا ایدیولوژی های سیاسی بوده است. ـ

با تآسف، درک متقابل انسان ها از همدیگر گاهی تحت الشعاع برداشت های غلط از مفاهیمی چون تعصب، تروریزم و و افراط گرایی و اینکه آیا این مفاهیم در عقاید دینی ما ریشه دارند قرار گرفته اند. بعضی ها پدیدۀ تروریزم را به دین نسبت میدهند و عدۀ دیگر آنرا عکس العمل شرق در مقابل غرب میدانند، بدون اینکه هیچکدام ماهیت اصلی این پدیده را درک کنند. ـ

خانم ها و آقایان، ـ

هیچ چیز به اندازۀ تروریزم در نزد دین منفور نیست. تروریزم یک پدیدۀ سیاسیت نه یک پدیدۀ دینی. تروریزم نتیجۀ سیاست های غلط و پیشبرد اهداف و علایق خاص است. ـ

آنچه من میگویم محتوای یک کتاب درسی نیست؛ بلکه این تاریخ کشور من است که اساس دیدگاه مرا در این مورد تشکیل میدهد. تروریزم در کشور من هیچگاه یک پدیدۀ دینی نبوده است. در حقیقت، تروریزم یک پدیدۀ بین المللی و منطقه ایست که ریشه در تاریخ داشته و در چهار دهۀ اخیر ظهور تازه یافته است. تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1980 و بعد ها استفاده از دین برای دستیابی به اهداف سیاسی و حمایت و استفاده از افراط گرایی بعنوان سپر در مقابل تهدیدات احتمالی از جانب اتحاد جماهیر شوروی؛ عوامل عمدۀ اند که پدیدۀ را بنام تروریزم بعنوان دشمن بشریت بوجود آورده اند. القاعده و دیگر شبکه های تروریستی بمعنای امروزی بقایای گذشته اند-گذشتۀ که اکثر حاضرین این جلسۀ با عظمت باید بدان اذعان نموده و برای جبران آن تلاش نمایند. ـ

بناً، تروریزم ریشه در دین ندارد. کلمۀ "تروریزم اسلامی" که اکثراً برای بیان بیرحمی و اعمال خشونت بار از آن استفاده میگردد، گمراه کننده است. اسلام که دین صلح و اعتدال است نتنها تجاوز بر نفس و مال را محکوم میکند بلکه قتل یک انسان را برابر به قتل همۀ انسان ها میداند. مسلمانان هیچگاه طرفدار تروریزم نبوده بلکه در حقیقت قربانی این پدیدۀ بین المللی شده اند. ـ

خانم ها و آقایان، ـ

امروز بر ای جبران گذشته، جهان باید تمام موانع فراروی صلح، زیست باهمی، گفتگو و درک و پذیرش متقابل میان انسان ها را بردارد. و در پهلوی آن باید با عناصری که در پس نقاب دین نفرت و شقاق را برای دستیابی به اهداف سیاسی شان ترویج میکنند مبارزه نماید. همۀ ما باید تلاش کنیم تا در نهایت فرهنگ صلح و تحمل غالب گردد. ـ

برای چیره شدن بر سوتفاهم ها همچنان لازم است تا مردم ما در بارۀ تفاوت ها و مشابهت ها بین فرهنگ های مختلف بیشتر بدانند. من همیشه با مفکورۀ برخورد تمدن ها مخالف بوده ام. برعکس ما امروز شاهد جهانی هستیم که نیروی جهانی شدن در آن جهانیان را به هم نزدیک تر ساخته است. ما باید از رسانه های خود بخواهیم تا بجای اینکه تفاوت ها را ضعف، تهدید و یا ترس تعبیر کنند، پلی شوند برای نزدیک ساختن انسان ها به یکدیگر. ما باید به تفاوت میان فرهنگ ها بعنوان سرچشمۀ همۀ زیبایی ها و شگفتی های جهان بنگریم. ـ

خانم ها و آقایان، ـ

در چند سال گذشته افغانستان یک نمونۀ عالی از همکاری میان تمدن ها در جهت دستیابی به یک هدف مشترک بوده است. کشور های چون عربستان سعودی، ایالات متحدۀ امریکا، جاپان، چین، هند، امارات متحدۀ عربی، ایران، پاکستان و اتحادیۀ اروپا مشترکاً در بازسازی افغانستان سهم گرفته اند و حتی پروژه های مشترکی را چون احداث سرک حلقوی که شرق کشور را به غرب آن وصل میکند باهم عملی نموده اند. در حقیقت، آیندۀ مملو از صلح و صفا برای جهان وابسته به همکاری میان تمدن ها مشابه آنچه در افغانستان شاهد آن بوده ایم ،بعنوان یک اصل نه بعنوان یک استثنا، میباشد. ـ

علیحضرت شاه عبدالله، ـ

من افتخار دارم که امروز در این مکان در مورد اهمیت تلاش بین المللی برای گسترش فرهنگ تحمل و پذیرش متقابل و مبارزه با افراط گرایی سخن میگویم. ما از تلاش های جناب شما برای گسترش گفتگوی ادیان و تحمل پذیری حمایت مینماییم. اصول و ارزش های والای دین مان باید در این تلاش ها سرمشق راه مان باشند. ما همه باید ارشادات کتاب های مقدس خود را بیاد داشته و بر غرایض درونی چون ترس و نفرت غلبه کنیم. آروزی بزرگ ما اینست که گفتگو های چون گفتگوی های پاریس و گتفگوی کنونی در نیویارک باعث شوند تا همۀ ما به این امر واقف شویم که صلح، تحمل و احترام متقابل میراث همۀ ما بوده و هر گونه افراط گرایی در دین نه، بلکه در پیشبرد علایق و اهداف سیاسی خاص ریشه دارد. ـ

سعدی، شاعر نامدار فارسی چنین میگوید: ـ

بنی آدم اعضای یکدیگر اند ـ

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دیگر عضو ها را نماند قرار

تشکر 

 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand