HOME | Daily News Bulletin | Consular service | بخش قونسلی | Contact Us          
   follow us on

 

وثایق (تصادیق) تولدی، هویت و تابعیت

به سفارتکبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اوتاوا خوش آمدید!ـ

شرایط عمومی برای درخواست دهندگان

فهرست مقتضیات

مقدار فیس و طریق تادیه

آدرس سفارت و ساعات کاری

فورمه ها

تماس با ما

شرا یط عمومی برای ارائه درخواست

سفارتکبرای افغانستان در اوتاوا در.خواست های تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی را تنها از آنعده اتباع افغان که در کشور کانادا سکونت یا اقامت داشته باشند، می پذیرد. متقاضیان همچنان می توانند درخواست های شان را به جنرال قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم شهر تورانتو نیز ارائه نمایند. در صورت ارائه درخواست به جنرال قونسلی در تورانتو، لطفاً این رابطه را کلیک کنید. ـ

درخواست ها را می توانید از طریق پوست و یا مراجعه شخصی به دفتر قونسلی در این سفارت، ارائه نمایید. درخواست های پوستی باید حداقل یکی از اسناد معتبر (به معلومات در ذیل مراجعه شود) را به شکل اصلی آن به منظور تثبیت هویت درخواست دهنده، همراه داشته باشد. ـ

اسناد و سایر ضروریات برای متقاضیان تصدیق تولدی

متقاضیان تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی باید اسناد و ضروریات ذیل را ارائه نمایند: ـ

ـ1. فورمه درخواست تصدیق که باید با دقت خانه پری و امضا شده باشد. ـ

ـ2. دو قطعه عکس استندرد به اندازه پاسپورت. عکس ها باید تازه و باهم یکسان بوده از جلو گرفته شود تا هردو گوش شخص دیده شود. ـ

ـ3. یکی از اسناد معتبر ذیل به شکل اصلی آن به منظور تثبیت هویت افغانی: ـ

- تذکره تابعیت

- پاسپورت

- نکاحنامه تصدیق شده از طرف وزارت خارجه افغانستان

- سند تحصیلی و یا شغلی از مرجع شناخته شده در داخل افغانستان

ـ4. کاپی اسناد حقوقی اقامت خود را در کانادا، از قبیل سند لندد، کارت اقامت دایمی و یا سند تابعیت. ـ

ـ5. اسناد لازم جهت تثبیت آدرس فعلی، مانند لایسنس رانندگی، بل برق، بل تیلفون و سایر اسناد. ـ

ـ6. محصول صدور تصدیق که باید مطابق رهنمود ارائه شده در پایین تادیه شود. ـ

ـ7. کسانی که می خواهند تصدیق و اسناد شان از طریق پوست برای شان فرستاده شود؛ یک پاکت پستی از قبل پرداخته شده

محصول صدور تصدیق تولدی

قبل از پرداخت محصول خدمات قونسلی در حساب بانکی سفارت، از مکمل بودن اسناد خویش که به سفارت ارائه می نمایند اطمینان حاصل شود. در صورت غیر تکمیل بودن اسناد که باعث معطل شدن خدمات قونسلی نیز می گردد، سفارت نمی تواند محصول تحویل شده در حساب بانکی سفارت را دوباره به مراجعین باز گرداند. ـ

محصول ( به شمول مصرف اداری و بانکی)ـ
درخواست

ـ 55 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

تصدیق تولدی

ـ 23 دالر امریکایی
پرداخته شود Service Expenseبه حساب بانکی

خدمات سریع

ـ 16 دالر امریکایی
پرداخته شود Postal Expense به حساب بانکی

قیمت پوست بازگشتی

طریق تادیه محصول

ـ1. محصول تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی و سایر مصارف قنسولی سفارت فقط به دالرامریکایی قابل اجرا میباشد. پرداخت با سایر اسعار قابل پذیرش نیست. ـ

ـ2. محصول پاسپورت وسایر مصارف قنسولی باید صرف به حساب بانکی سفارت تحویل گردد. پرداخت توسط پول نقد، چک شخصی و انتقال بانکی قابل پذیرش نیست. ـ

ـ3. مصارف پولی بخش قونسلی سفارت باید صرف به حساب بانکی سفارت و مصارف پستی به حساب بانکی پستی سفارت تحویل شود و تعرفه آن بعد از مهر بانک یکجا با اسناد قونسلی تحویل سفارت گردد. ـ

آدرس و اوقات کاری شعبه قونسلی سفارت قرار ذیل است:ـ

روز های دوشنبه الی جمعه از ساعت 10 الی 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر

لطفا از مراجعه در غیر از این اوقات خودداری نمایید زیرا بعد از اوقات یادشده و همچنان بروز های شنبه و یکشنبه، بخش قنسولی سفارت بروی مراجعین بسته میباشد. ـ

درخواست های پوستی باید توسط پست راجستر شده به آدرس سفارت که قرار ذیل است، فرستاده شود: ـ

Consular Section

Embassy of Afghanistan, Ottawa

240 Argyle Avenue

Ottawa, ON K2P 1B9

. ـبرای مشاهده موقعیت دفتر سفارت روی نقشه اینجا کلیک کنید

در صورت مفقود شدن درخواست های که از طریق پست غیر راجستری فرستاده شده باشند، این سفارت هیچگونه مسئولیت را نمی پذیرد.ـ

درخواست ها به اساس نوبت دریافت و اجرا میگردد. درخواست های که معلومات شان ناقص باشد و یا اسناد لازم را با خود نداشته باشند، تحت اجرا قرار نمی گیرند. ـ

تمام اسناد اصلی که با درخواست ارائه می شوند، بعد از طی مراحل دوباره همراه با تصدیق اجراء شده دوباره مسترد می گردد. ـ

فورمه های درخواستی

ااگر معلومات ارایه شده در بالا را خوانده و حالا آماده استید، میتوانید فورمه های درخواستی را از رابطه های ذیل چاپ کرده خانه پری نمایید. ـ

BirthCertificateApplicationFormDari.pdf فورمه درخواست برای تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی: ـ

IdentityGuarantee FormDari.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت:ـ

فورمه های فوق را به زبانهای پشتو، فرانسوی و انگلیسی نیز ذیلاً بدست آورده میتوانید: ـ

به پشتو

BirthCertificateApplicationFormPashto.pdf فورمه درخواست برای تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی: ـ

IdentityGuarantee FormPashto.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت: ـ

به فرانسوی

BirthCertificate ApplicationFormFrench.pdf فورمه درخواست برای تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی: ـ

IdentityGuarantee FormFrench.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت: ـ

به انگلیسی

BirthCertificateApplicationFormEnglish.pdf فورمه درخواست برای تصدیق تولدی، هویت یا تابعیت افغانی: ــ

IdentityGuarantee FormEnglish.pdf فورمه اراته شهود برای تثبیت هویت: ـ

InstructionsIdentityGuaranteeFormEnglish.pdf رهنمود خانه پری فورمه ارائه شهود برای تثبیت هویت: ـ

اگر سوالی دارید و یا معلومات بیشتر میخواهید؟

برای معلومات بیشتر، و یا اگر میخواهید در مورد ارایه درخواست خود با بخش قنسولی سفارت صحبت نمایید، لطفا با ما در تماس شوید. بخاطر داشته باشید که اوقات کاری بخش قنسولی سفارت قرار ذیل است:ـ

شماره تیلفون بخش قنسولی

+ 1-613-563-4223

آدرس ایمیل بخش قنسولی

consular@afghanemb-canada.net

آدرس پستی بخش قنسولی

Consular Section

Embassy of Afghanistan, Ottawa

240 Argyle Avenue

Ottawa, ON K2P 1B9

 

 
     
   
 
 
EMBASSY OF AFGHANISTAN IN OTTAWA
240 Argyle Ave. Ottawa, Ontario, K2P-1B9 | Phone: (613) 563-4223 / 65 | Fax: (613) 563-4962 | contact@afghanembassy.ca
 
   
    yanbrand